Privacy

Onderwijsdatabank.nl vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Onderwijsdatabank.nl in deze
verklaring een toelichting op welke gegevens zij van u vraagt, wat het doel daarvan is en hoe zij met uw gegevens omgaat. Onderwijsdatabank.nl is ontwikkeld door Onderwijsontwikkeling Nederland (OON). OON is daarom verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens; voor de leesbaarheid is hieronder echter telkens de aanduiding Onderwijsdatabank.nl gekozen.

In deze privacyverklaring gebruikt Onderwijsdatabank.nl een aantal definities (deze definities
kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt): 

 • Cookie: een klein bestand dat via een internetsite in uw browser wordt geplaatst en
  informatie over uw bezoek aan de internetsite van Onderwijsdatabank.nl registreert;
 • Verklaring: deze privacyverklaring;
 • Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere relevante
  wetgeving

1. Toelichting op de verklaring
Onderwijsdatabank.nl mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer
verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen.
Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door
anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Onderwijsdatabank.nl o.a. de plicht om haar
klanten, zakelijke relaties en medewerkers:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door
  Onderwijsdatabank.nl worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien; of u beheerder bent voor Onderwijsdatabank.nl namens een onderwijsadviesbureau of anderszins.
 • indien van toepassing, voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

2. De persoonsgegevens die Onderwijsdatabank.nl gebruikt en het doel van het gebruik

Onderwijsdatabank.nl verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent
van Onderwijsdatabank.nl, u een werknemer of zakelijke relatie bent van
Onderwijsdatabank.nl, als u een student of docent bent die gebruikmaakt van het
dashboard van de Onderwijsdatabank.nl of als u via de website contact met ons opneemt.

Onderwijsdatabank.nl verzamelt (mogelijk) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
als u een werkzame persoon bent bij de Onderwijsdatabank.nl.
Onderwijsdatabank.nl verzamelt (mogelijk) uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
en geboortedatum als u een zakelijke relatie bent van de Onderwijsdatabank.nl.

Onderwijsdatabank.nl verzamelt (mogelijk) uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres
als u een student of docent bent die gebruikmaakt van ‘Mijn pagina’ op Onderwijsdatabank.nl.

Het verstrekken van deze gegevens is een contractuele verplichting om u van dienst te kunnen zijn; indien u de gegevens niet verstrekt kan u geen gebruik maken van Onderwijsdatabank.nl.

Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • uw vraag of verzoek te kunnen beantwoorden en hierover contact met u te kunnen opnemen;
 • de overeenkomst die u sluit met Onderwijsdatabank.nl financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • u de gevraagde dienstverlening te kunnen leveren;
 • de dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • onze verplichtingen als werkgever na te komen.


Onderwijsdatabank.nl moet de verwerking van persoonsgegevens op een zogenaamde grondslag van de AVG kunnen baseren. De verwerking is altijd gebaseerd op een van de volgende juridische grondslagen:

 • Er is door betrokkene (bij kinderen: door de wettelijk vertegenwoordiger van betrokkene) toestemming verleent voor de verwerking van persoonsgegevens
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting van Onderwijsdatabank.nl;
 • de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van iemand anders te beschermen; bijvoorbeeld dringende gezondheidsredenen;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van Onderwijsdatabank.nl of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die om bescherming vragen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer betrokkene een kind is.

Cookies
Onderwijsdatabank.nl en derden plaatsen cookies in de browser van klanten en andere
bezoekers van de website. Deze gegevens stellen Onderwijsdatabank.nl in staat om:
te registreren welke pagina’s u op de website bezoekt;

 • de functionaliteit en de inhoud van de website te verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen websitebezoekers zich
  interesseren;
 • het productaanbod te verbeteren.


Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als u de website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waarmee ik bepaalde
informatie kan bijhouden. Zie voor meer informatie mijn cookiebeleid op de website.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Voor de ontwikkeling en hosting van Onderwijsdatabank werkt Onderwijsdatabank.nl samen met een zogenaamde verwerker; dit is een bedrijf welke in opdracht van Onderwijsdatabank.nl gegevens verwerkt en waarmee strikte afspraken zijn gemaakt zodat uw gegevens veilig worden bewaard. Daarbuiten verstrekt Onderwijsdatabank.nl geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de organisatie, tenzij:

 • een wettelijk voorschrift dat verplicht;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.


4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijnOnderwijsdatabank.nl verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit
houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze
worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en deze
Verklaring. Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming.

Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor
Onderwijsdatabank.nl worden ingezien, tenzij in deze Verklaring anders is bepaald. Al uw
persoonsgegevens worden door Onderwijsdatabank.nl beveiligd tegen onbevoegde
toegang. De beveiliging bestaat o.a. uit:

 • het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor
  Onderwijsdatabank.nl om in te loggen in het digitale systeem;
 • een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor Onderwijsdatabank.nl
  ten aanzien van alle aan Onderwijsdatabank.nl verstrekte persoonsgegevens;
 • technische maatregelen door Onderwijsdatabank.nl overeenkomstig de wet, om het
  door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.


Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede
administratie en/of andere vastgestelde doelen. Onderwijsdatabank.nl hanteert een termijn
van anderhalf jaar na de laatste factuur of de laatste keer dat is ingelogd in de
Onderwijsdatabank.nl, waarna de gegevens worden vernietigd. De wet kan een andere
bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Onderwijsdatabank.nl zich aan de
voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene
U heeft als betrokkene de volgende rechten:

 • Inzagerecht. U heeft het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor
  zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • Het recht op correctie en verwijdering. U heeft het recht om gegevens te (laten) corrigeren, aan te passen of te verwijderen (recht op vergetelheid). Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • Het recht op beperking van de verwerking. In bepaalde gevallen heeft u er recht op dat de verwerking van uw gegevens conform uw verzoek worden beperkt;
 • Het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. U heeft het recht om persoonsgegevens die van u worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.

Mocht u gebruik willen maken van genoemde rechten dan kunt u per e-mail een verzoek
sturen naar info@onderwijsontwikkeling.nl Als uw verzoek wordt afgewezen dan wordt dat
onderbouwd. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn
voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van
Onderwijsdatabank.nl.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u
contact opnemen met Onderwijsdatabank.nl en probeert Onderwijsdatabank.nl er samen
met u uit te komen. U heeft daarnaast het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u contact opnemen
met Onderwijsdatabank.nl via onderstaande contactgegevens. Uiteraard zal Onderwijsdatabank.nl ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onderwijsontwikkeling Nederland, vereniging van adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp
Maanweg 174
2516 AB ’s-Gravenhage
Telefoon: 070- 315 41 00
E-mail: info@onderwijsontwikkeling.nl