JAARRAPPORTAGES TRANSITIE AUTORITEIT JEUGD

De Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) heeft tot taak ervoor te zorgen dat jeugdzorginstellingen en gemeenten voldoende gelegenheid krijgen om tot inkoopafspraken te komen die de continuïteit van de hulp verzekeren, en voorkomen dat functies van hulp die niet gemist kunnen worden, verdwijnen bij de overdracht van deze functies naar het gemeentelijk niveau met de invoering van de Jeugdwet per 1 januari 2015.
Elk jaar verschijnt een jaarrapportage.

In de eerste rapportage werd geconcludeerd dat inkoop en inhoud dichter bij elkaar moesten worden gebracht. Het transformatieproces staat nog aan het begin en moet nog geleidelijk uitkristalliseren. 

In de tweede rapportage werd geconcludeerd dat de samenwerking tussen gemeenten, cliëntenorganisaties en aanbieders van jeugdhulp beter verloopt, maar nog altijd niet goed genoeg. De TAJ pleit in haar tweede jaarrapportage voor intensievere samenwerking.

In de derde rapportage wordt geconcludeerd dat de Jeugdwet een breed draagvlak heeft, maar dat er knelpunten in de uitvoering zijn. Knelpunten zijn onder andere toename van crisisplaatsingen, wachtlijsten, wachttijden en moeizame communicatie tussen gemeenten. Ook zijn er onvoldoende kostendekkende tarieven voor jeugdhulp en hoge administratieve lasten. Om te zorgen dat gezinnen in de toekomst de hulp krijgen die ze nodig hebben, is afstemming tussen gemeenten en jeugdhulpaanbieders noodzakelijk. Ook is het bevorderen van kennis en expertise van professionals van groot belang. Als laatste moet er meer rust en stabliliteit ontstaan, zodat de transformatie die de laatste jaren is ingezet, niet wordt verstoord. 

In de vierde rapportage wordt geconcludeerd dat het Rijk, gemeenten en zorgaanbieders geen eenduidig beeld hebben over de gewenste veranderingen en de kwaliteitseisen waaraan passende hulp moet voldoen. Een reden is dat het jeugdstelsel geen 'doorwrocht door professionals gedragen kwaliteitskader' heeft. Hierdoor ontbreekt een duidelijk kader bij gesprekken over de inkoop van jeugdhulp en de contractering van jeugdhulpaanbieders. De betrokken partijen moeten daarom concreet maken wat onder 'passende jeugdhulp' en 'zorgvernieuwing' wordt verstaan, volgens de TAJ. Bovendien stelt de TAJ dat alle betrokken partijen hun verwachtingen moeten bijstellen. De transformatie is een complex proces en de ambities van de partijen over de opbrengst zijn te hoog. De administratieve last bij de gemeente en aanbieders is nog steeds hoog en specialistische zorginstellingen kampen met financiële problemen.

 


Titel informatie
Corporatie

Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ)

Uitgave

Den Haag : Transitie Autoriteit Jeugd, 2016-

Collatie

36/36/52/66 p.

Publicatiejaar

2016

Categorie├źn