SPECIAAL ONDERWIJS: EEN GEVAL APART
onderzoek naar plaats, behoefte en toekomst

Een artikel over de impact van de invoering van passend onderwijs op het speciaal onderwijs. Vroeger bestonden er vier clusters in het speciaal onderwijs: voor leerlingen met een visuele beperking, voor leerlingen met een auditieve beperking of ernstige taalontwikkelingsstoornis, voor leerlingen met een verstandelijke/lichamelijk/meervoudige beperking of met langdurige ziekte en voor leerlingen met een ernstige gedragsstoornis of psychiatrische stoornis. 

Na de invoering van de Wet Passend Onderwijs in 2014 zijn de regionale expertisecentra voor cluster 3 en 4 opgeheven. De scholen voor deze clusters zijn opgenomen in de regionale samenwerkingsverbanden (swv's). Hierdoor hebben kinderen nu een toelaatbaarheidsverklaring nodig om onderwijs op deze scholen te volgen. Doelen van de Wet Passend Onderwijs waren onder andere: voldoende capaciteit, ervaren bureaucratie verminderen, een ontwikkelingsperspectief gebaseerd op ondersteuningsbehoeften voor leerlingen, voldoende keuzevrijheid voor ouders en een intensievere samenwerking met jeugdzorg. 

Geconcludeerd kan worden dat slechts enkele beleidsverwachtingen zijn uitgekomen. Veranderingen vonden voornamelijk plaats op bestuurlijk niveau en nauwelijk in de klas. Daarnaast is er ook weinig in de uitstroom veranderd. De samenwerking tussen so-scholen en de omgeving is verbeterd door: meer afstemming met gemeente en jeugdzorg, intensievere samenwerking tussen so-scholen. Echter zal het leerlingenaantal in het so alleen afnemen wanneer er volgens de auteur een verandering in perceptie plaatsvindt. Reguliere scholen zullen ervan overtuigd moeten raken dat zij zelf goed onderwijs kunnen bieden aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Hiervoor is kennisopbouw binnen het reguliere onderwijs nodig onder andere door meer kennisuitwisseling met het sbo. 


Titel informatie
Auteur

Koppenhagen, Olga

Tijdschrift

Passend onderwijs magazine

Uitgave

Jrg. 8 (2020) nr. 4 (september)

Collatie

p. 33-35

Annotatie

Met lit.opg.

Publicatiejaar

2020