HET PEDAGOGISCHE PRIORITEITENSPEL
studenten verkennen eigen pedagogische waarden en idealen in een internationale context

Studenten van de tweedegraads lerarenopleidingen van de Academie Educatie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen die in het kader van de minor Onderwijs in Internationaal Perspectief stage lopen of studeren in het buitenland, zijn over het algemeen heel tevreden over de meerwaarde van deze internationale ervaring voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Docenten van de minor zijn echter van mening dat er wat professionele groei betreft meer winst geboekt kan worden. Zij ervaren dat studenten het lastig vinden om in reflectie op het buitenlandverblijf te expliciteren wat het hen in hun ontwikkeling als leraar heeft gebracht. Om hen uit te dagen tijdens het buitenlandverblijf bewust na te denken over wat zij belangrijk vinden in onderwijs en hier ook met mensen uit andere landen en culturen over van gedachten te wisselen, is in 2016 het Pedagogische Prioriteitenspel ontwikkeld. Dit spel is in het studiejaar 2017-2018 als keuzeopdracht opgenomen in de ‘onderwijskoffer’ van de minor Onderwijs in Internationaal Perspectief. Studenten spelen het spel met leraren en medestudenten op hun stageschool of internationale klas en reflecteren hierop. Het doel is tweeledig: inzicht verkrijgen in de pedagogische waarden van anderen (Waarom doen jullie het hier zoals jullie het hier doen?) én de eigen visie op goed onderwijs en leraarschap verder expliciteren. In dit artikel worden de context waarbinnen het spel is ontwikkeld en de onderliggende theorieën kort besproken en wordt vervolgens ingezoomd op wat het spelen van het spel in het buitenland studenten oplevert in hun professionele ontwikkeling.


Titel informatie
Auteur

Beer, Fedor de; Kan, Carlos van

Tijdschrift

Tijdschrift voor Lerarenopleiders

Uitgave

Jrg. 41 (2020), nr. 3 (oktober)

Collatie

p. 202-211

Annotatie

Met lit. opg.

Publicatiejaar

2020