OUDERBETROKKENHEID: DE LES VAN THUISONDERWIJS

Thuisonderwijs tijdens de sluiting van de scholen tijdens de coronacrisis heeft ouders tijdelijk een andere rol gegeven in het onderwijs. Ze raakten plotseling zeer actief betrokken en werden geconfronteerd met de soms stagnerende ontwikkeling van hun kind. In dit artikel wordt de vraag behandeld: wat moet uit deze periode van thuisonderwijs vastgehouden worden en wat niet?

In Nederland heeft aandacht voor ouderbetrokkenheid vooral als doel de schoolprestaties van leerlingen te bevorderen en leerlingen gelijke kansen te geven. In dit artikel behandelt de auteur dit thema aan de hand van de trits doorgaan - stoppen - beginnen. Doorgaan gaat over scholen die zich er niet bij neerleggen dat sommige ouders contact weigeren. Stoppen gaat over het stoppen met ouders tweederangs leerkrachten te maken. Beginnen gaat over de volgorde van samenleven, samenwerken en samen leren. 

Er zijn drie gebieden in het spectrum van ouderbetrokkenheid die belangrijk zijn om op volgorde aan te houden: samenleven, samenwerken en samen leren. Scholen beginnen doorgaans achteraan met samen leren: ouder- betrokkenheid betekent dat ouders thuis de school ondersteunen door te helpen bij huiswerk, door positief over de school te praten en door resultaten te volgen.

Een verband tussen ouderbetrokkenheid en prestaties van leerlingen werd in veel studies gevonden bij gezinnen van alle economische achtergronden en opleidingsniveaus, alle etnische achtergronden en bij leerlingen van alle leeftijden. Betrokkenheid thuis betekent dat ouders hun kind stimuleren, trots zijn op hun kind, voor hun kind opkomen en hoge verwachtingen hebben van hun kind.

Ouderbetrokkenheid is vooral de betrokkenheid óp ouders, om met alle mogelijke creatieve inzet ervoor te zorgen dat de basis (samenleven en samenwerken) met elke ouder in orde is.


Titel informatie
Auteur

Vries, Peter de

Tijdschrift

Passend onderwijs magazine

Uitgave

Jrg. 8 (2020) nr. 3 (juni 2020)

Collatie

p. 32-34

Annotatie

Met lit.opg.

Publicatiejaar

2020