OUDERBETROKKENHEID IN HET ONDERWIJS
een literatuurstudie naar de betekenis van ouderbetrokkenheid voor de schoolse ontwikkeling van kinderen

Deze literatuurstudie is opgezet om meer te weten te komen over de betrokkenheid van ouders bij het schoolleren van hun kinderen. Het doel van de studie is een aantal sleutelpublicaties te vinden waarin de belangrijkste factoren van ouderbetrokkenheid bij het schoolleren van hun kinderen aan de orde komen.  Hiermee kunnen aanbevelingen gedaan worden voor praktijksituaties waar informatie over en het versterken van ouderbetrokkenheid aan de orde is.

Ouderbetrokkenheid blijkt volgens verschillende onderzoeken zowel direct, als indirect, als op de lange termijn de schoolse ontwikkeling van kinderen positief te beïnvloeden. Zo blijkt ouderbetrokkenheid al op jonge leeftijd direct van invloed op de schoolprestaties en het sociale gedrag van kinderen.

Uit het onderzoek blijkt dat als ouders hun kind thuis helpen met het schoolwerk, dit niet zonder meer een positief resultaat heeft, omdat het kan leiden tot te veel druk op kinderen om goed te presteren. Opvallend vinden de auteurs het positieve verband tussen ouderbetrokkenheid en taalprestaties van kinderen, vooral voor verbale vaardigheden en lezen, terwijl bij de rekenprestaties op school een negatief effect wordt gevonden, als de ouders zich thuis intensief met het rekenhuiswerk bemoeien. Uit onderzoek blijkt ook dat de strategieën die ouders hanteren bepalen het succes van hun betrokkenheid bij de schoolse ontwikkeling van hun kinderen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat ouders van kinderen die op school hoog presteren, significant specifiekere strategieën hanteren bij het helpen van hun kinderen met het schoolwerk, dan ouders van laag presterende kinderen.

Tot slot vraagt de situatie van laaggeletterde ouders volgens dit onderzoek specifiek om aandacht. In gezinnen waar ouders zelf moeite hebben met lezen en schrijven dreigt het gevaar dat de laaggeletterdheid aan de volgende generatie wordt doorgegeven. Samenwerking tussen laaggeletterde ouders en leraren kan hierbij helpen. Ook laaggeletterde ouders kunnen leraren informeren over hun eigen bezigheden en interesses en die van hun kinderen, waardoor leraren zich kunnen inleven in de thuissituatie en er een betere verbinding tussen thuis en school tot stand kan komen.


Downloads
Titel informatie
Auteur

Menheere, Adri; Hooge, Edith

Uitgave

Amsterdam : Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam, 2010

Collatie

35 p.

Annotatie

met lit. opg. en bijlage.
Deze uitgave is tot stand gekomen binnen het RAAK-project ‘Samenwerken aan leren.
Didactisch partnerschap in het basisonderwijs’ (RAAK staat voor Regionale Aandacht en Actie
voor Kenniscirculatie en is een subsidieregeling van het Ministerie van OCW gericht op
kennisuitwisseling tussen hogescholen en werkveld). De Almeerse Scholengroep (ASG) en de
lectoraten van de Hogeschool van Amsterdam ‘School en omgeving in de grote stad’ en
‘Maatwerk primair’ werken samen binnen project aan praktische oplossingen voor basisscholen
om ouders beter te betrekken bij het leren en de ontwikkeling van hun kinderen.

Publicatiejaar

2010