LEREND ONDERWIJS VOOR EEN LEREND NEDERLAND
ontwikkelagenda voor de versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs

Vanuit de vijf onderwijssectoren is op 21 juni 2018 een intentieverklaring ondertekend. In deze verklaring spraken de PO-Raad, VO-raad, MBO  Raad, Vereniging Hogescholen en VSNU af om zich gezamenlijk in te spannen voor het verbeteren van de kwaliteit en innovatiekracht van het onderwijs door onderwijs en onderzoek nog beter met elkaar te verbinden. Het versterken van de kennisinfrastructuur betekent dat er toegewerkt wordt naar onderwijs waarin sprake is van een intensieve en structurele samenwerking tussen leraren, lerarenopleiders, onderwijsonderzoekers en onderzoekers uit andere relevante kennisgebieden. 
De afgelopen maanden zijn er door middel van bouwsessies door het hele land en gesprekken met experts en andere belanghebbenden oplossingen opgehaald voor hoe de kennisinfrastructuur van het onderwijs kan worden versterkt (zie ook www.onderzoeksbende.nl).
De resultaten en plannen hiervan zijn te lezen in deze ontwikkelagenda.

Een van de plannen is om een landelijke werkgroep ‘kennisinfrastructuur voor het onderwijs’ in te stellen, die concreet invulling kan geven aan de voorstellen in deze ontwikkelagenda. Deze werkgroep wordt opgericht uit de bevinding dat het versterken van de kennisinfrastructuur landelijke samenwerking en coördinatie vereist. De werkgroep geeft verder invulling aan het versterken van de kennisinfrastructuur en betrekt daarbij verschillende relevante partijen. Hierbij wordt gedacht aan leraren, ervaringsdeskundigen uit bestaande samenwerkingsverbanden, en experts van het expertisecentrum beroepsonderwijs en de Vereniging voor Onderwijs Research (VOR). 
De landelijke werkgroep krijgt de opdracht om twee mogelijke structurele onderdelen van een landelijke kennisinfrastructuur te verkennen: een landelijk kennisnetwerk en regionale R&D-netwerken. R&D-netwerken zijn netwerken waarin hogescholen, universiteiten en scholen samenwerken aan samen opleiden, onderzoeken en professionaliseren.

Ook gaan de sectorraden verder met het in gang zetten van specifieke activiteiten die deel uit kunnen gaan maken van die structurele onderdelen van de kennisinfrastructuur zoals de volgende activiteiten waarbij achter elke activiteit tussen haakjes staat welke sectoren betrokken zijn bij de uitwerking ervan:
- Onderzoeksgereedschapskist of Teaching and Learning Toolkit (PO, VO, MBO, HBO, WO)
- ‘Open access’ tot onderzoeksresultaten (PO, HBO, WO)
- Kennistafels (PO, HBO, WO)
- Werkplaatsen Onderwijsonderzoek (PO, VO, MBO, HBO, WO)
- Boundary crossers (PO, VO, MBO, HBO, WO)
- Peer review kennisbasis HBO-lerarenopleidingen (HBO, PO, VO, MBO)
- Professionaliseringsaanbod (PO, HBO, WO)
- Regionale en landelijke R&D-agenda’s: samenwerking, afstemming en ontwikkeling (PO, VO, MBO, HBO, WO)
- Ontmoet een onderzoeker (PO)
- Onderzoek naar Samen Onderzoeken (PO)


Titel informatie
Corporatie

PO-Raad, Utrecht; VO-Raad, Utrecht; MBO-raad, Woerden; Edventure, Den Haag

Uitgave

Utrecht : PO-raad/VO-raad/MBO raad/Vereniging Hogescholen/VSNU, 2019

Collatie

32 p.

Annotatie

Met lit. opg.
In een brief roepen de onderwijsadviesdiensten de sectorraden PO, VO, BVE en HO en WO op tot samenwerking bij het vertalen van kennis naar de praktijk. De brief is bijgevoegd.

Publicatiejaar

2019